VOP | exkurze

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále “podmínky” nebo “OP”) platí pro nákup na webové stránce http://www.goodby.glass
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Bc. Daniela Divišová, DiS. , Polevsko 163, 471 16. IČ: 03386333 a kupujícího (dále jen „účastník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.goodby.glass. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy účastník přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou účastníka a organizátor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může účastník najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

PŘEDMĚT SMLOUVY, OBJEDNÁVKA

Předmět smlouvy, označení produktu a cena

 1. Předmětem smlouvy je nákup a prodej živých akcí – exkurzí, zážitkových výletů a workshopů.  Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách http://www.goodby.glass.
 2. Označení služby, popis hlavních vlastností a cena jsou uvedené na vybraném webovém rozhraní organizátora. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Objednávka

 1. Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem vzniká odesláním závazné přihlášky na exkurzi, zážitkový výlet či workshop. Přihlášku odešle zákazník prostřednictvím elektronického formuláře na http://www.goodby.glass, kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a organizátorem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky účastník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři.
 2. Pokud je kupující pouze zprostředkovatelem platby, ale školení či workshopu se zúčastní osoba třetí, má třetí osoba povinnost zaslat své osobní údaje požadované ve webovém formuláři na adresu exkurze@goodby.glass. Zasláním údajů třetí osoba potvrzuje svou účast na školení a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů.

CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

 1. Organizátor vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy účastníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Organizátor není plátce DPH.
 2. Platbu za exkurzi, zážitkový výlet a/nebo workshop je možné uhradit bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet vedený u ČSOB , číslo účtu 188736828/0300.
 3. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek účastníka uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet organizátora.
 4. V ceně exkurze není zahrnuto občerstvení, vyfouknutí vlastního výrobku na huti ani poštovné.

PODMÍNKY PRO EXKURZE A WORKSHOPY

 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu služby (změna osnovy nebo harmonogramu, změna místa konání, změna učebny, změna učebního materiálu atd.). Všechny případné změny budou účastníkům exkurze nebo workshopu oznámeny e-mailem, telefonicky nebo SMS zprávou.
 • Organizátor si vyhrazuje právo nepořádat exkurzi nebo workshop v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání exkurze nebo workshopu a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednanou exkurzi nebo workshop v náhradním termínu, a nebo vrátit uhrazené kurzovné.
 • Organizátor může z důvodu naplnění kapacit exkurze nebo workshopu od smlouvy odstoupit v následujících případech: a) jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem, b) jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet organizátora a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet organizátora.


STORNO PODMÍNKY

V případě, že se nemůžete zúčastnit, se ozvěte obratem Daniele Divišové na e-mail: exkurze@goodby.glass a uveďte v e-mailu Vaše jméno a dále název, termín a místo konání exkurze nebo workshopu.

V případě zrušení exkurze nebo workshopu z naší strany Vám vrátíme částku v plné výši nebo ji můžete využít na jinou službu z naší nabídky.

1. Účastník zruší účast více než 14 dní před konáním akce
– Vzniká storno administrativní poplatek 500 Kč a zbytek uhrazené částky se vrací.

– Zároveň je možné zbylou částku využít na jinou exkurzi nebo workshop z aktuální nabídky na stránce www.goodby.glass. Předplacenou částku můžete využít v rámci 1 roku.

2. Účastník zruší účast méně než 14 dní před konáním akce
– Vzniká storno 50 % z uhrazené částky a zbytek uhrazené částky se vrací.

– Také je možné zbylou částku využít na jinou exkurzi nebo workshop z aktuální nabídky na stránce www.goodby.glass. Předplacenou částku můžete využít v rámci 1 roku.

V případě, že se Vám podaří sehnat za sebe jiného účastníka, storno poplatek se neúčtuje. Pouze nám dejte o této skutečnosti vědět e-mailem na adresu: exkurze@goodby.glass

3. Účastník zruší účast méně než 3 dny před konáním akce, nebo se na exkurzi či workshop bez předchozí omluvy vůbec nedostaví
– Vzniká storno ve výši 100%.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany organizátora
– Organizátor je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
– prodlení účastníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;

OCHRANA ÚDAJŮ

Organizátor se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s účastníkem. Detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 1. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
 2. Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na exkurze@goodby.glass , kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
 3. Získávání a zpracovávání osobních údajů
  Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.
 4. Možnost odhlášení
  Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze organizátora, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Vyplněním přihlašovacího formuláře zákazník souhlasí s tím, že pořadatel bude fotografovat a tyto snímky může využít k propagaci dalších služeb. Pokud si nepřejete být fotografování, prosíme abyste nám tuto informaci sdělil/a před zahájením exkurze či workshopu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.1.
 2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Toto znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. června 2020.