Reklamační řád

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodejce a platnými právními předpisy České republiky.

Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura).

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: 

V případě vady odstranitelné: 
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady 
b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné 
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě vady neodstranitelné: 
a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat 
b) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci. 
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to prostřednictvím emailu na adrese shop@goodby.glass

Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží. Na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty. Vady způsobené vlivem živelných katastrof.

Vzhledem k ručnímu charakteru výroby se mohou u výrobků objevit drobné odchylky v rozměrech, barvách či síle skla.