masterclass —Glass Sculpting

CZ / For EN scroll down
Lektor/Teacher: Vladimir Klein
Asistent/TA: Daniel Vágner

Místo: Huť František v Sázavě

Termín: 13–18/07 2020

Cílem výuky v tomto kurzu je motivace a rozvíjení tvořivosti účastníků kurzu při tvarování skla ve studeném stavu – coldwork, pochopení principu broušení skla a nalézání efektivních postupů. Během kurzu účastníci pochopí a uplatní principy tvořivosti při individuálním přístupu lektora k začátečníkům i pokročilým tvůrcům ve snaze o originalitu výrazu. Z vybraných bloků /balvanů/ studeného skla budou účastníci kurzu spolu s lektorem tvarovat vlastní skleněné plastiky při použití diamantové pily, brousících strojů horizontálních i vertikálních, flexibilních brusek, ale i sekání skla vidiovým dlátem a kladivem, jako při kamenosochařství.K dosažení a podpoře skleněného výrazu se seznámí s efektivními metodami tvarování, jemnění a leštění, povrch plastik však bude pojednán i texturou při použití různých nástrojů a brusných kotoučů. Nezbytným prostředkem komunikace, prostředkem inspirace i výsledného výrazu bude kresba ve všech fázích procesu.

rezervovat kurz
– – – – – – – –
Goal of teaching in this class is the motivation and development of creativity of participants of this class during forming glass in its cold state – coldwork, understanding the principle of glass grinding and finding efficient procedures. During the class, participants will understand and make a use of principles of creativity during the individual approach of the instructor to students and even to advanced creators in order to get the originality of expression. From selected blocks /boulders/ of cold glass will participants of the class together with instructor form their own glass sculpture with the use of diamond saw, horizontal and vertical grinding machines, flexible grinders, but also cutting glass with widia chisel and hammer, just like in stonesculpting. In order to achieve and support the glass expression, we will be familiarized with effective methods of forming, fining and polishing. The surface on the other hand will be dealt with using various tools and grindstones. A necessary instrument of the communication, an instrument of the inspiration and final expression will be a picture in all phases of the procedure.

apply for the class

zdroj: http://www.cestyskla.cz/