masterclass —CastGlass Relief

CZ / For EN scroll down
Lektor/Teacher: Jiří Suchý

Místo: Huť František v Sázavě

Termín: 25/07–01/08 2020

Cílem tohoto kurzu je naučit se základům techniky taveného skla a základům jeho finálního opracování.
Během kurzu se budou účastníci kurzu učit základní techniku tvorby skleněného reliéfu v menších jednoduchých formách a za pomoci individuálního přístupu letora vytvoří vlastní reliéfní dílo.
Účastníci budou tvořit model díla, kdy se seznámí s důležitostí sochařského pojetí modelu k dosažení výrazu textury povrchu skla, která je důležitá pro vyjádření ideje díla. Dále budou odlévat a upravovat formu, ve které bude dílo utaveno a tento odlitek budou následně ručně opracovávat za pomoci brousících nástrojů nebo pískování bez použití leštění.
Důležitým prostředkem konzultací s lektorem budou kresby návrhů.

rezerovat kurz
– – – – – – – –
The aim of this course is to learn the basics of mold melted glass technique and its basics final processing.
During the course, the participants will learn the basic technique of glass relief creating in smaller simple molds and will create their own relief work with the help of the individual approach of the lector .
The participants will create a model of they work, where they learn the importance of the sculptural concept of the model to achieve the expression of the texture of the glass surface, which is important for expressing the idea of the work. Further, they will cast and modify the mold in which the work will be melted and then they will the glass subsequently process by hand using grinding tools or sandblasting without the use of polishing.
Drawing ideas will be an important means of consultation with the lecturer.

apply for the class

zdroj: http://www.cestyskla.cz